Enno eit alternativ til nasjonalparksenter.

Havsdalen og Ustaoset får no ein konkurrent til nasjonalparksenter for Hallingskarvet nasjonalpark.
Lokal
Knut Medhus
Publisert : 03.10.2008 15:06

Havsdalen og Ustaoset får no ein konkurrent til nasjonalparksenter for Hallingskarvet nasjonalpark.

Ola Vaagan Slåtten lanserer no Raggsteindalen som ein mogleg stad til eit slikt senter. Idden er tidlegare også lansert for Hol kommune utan at det har ført til noko. No har uansett 3 alternativ vorte lagt fram - kanskje det blir fleire nasjonalparksenter i Hol kommune??

Her er innspelet frå Ola Vaagan Slåtten:

Nasjonalparksenter langs RV 50?

Jeg har i flere år jobbet med skisser til et nasjonalparksenter for Hallingskarvet, et senter som tar opp i seg flere funksjoner. Jeg har diskutert med folk og institusjoner på lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. På en henvendelse i januar 2008, svarte Hol kommune at min skisse var i samme gate som det de jobbet med som ide på Geilo. Nå foreligger tre slike skisser, skriver Hallingdølen 2. oktober.

Selv om Geilo nå er blitt Nasjonalparklandsby, synes jeg senteret kan vurderes plassert på andre siden av Skarvet. Kanskje for å styrke Raggsteindalen som turisthytte, kanskje for å styrke andre områder/virksomheter langs RV 50.

Min skisse for et Hallingskarvet/Nordfjella høgfjellssenter er slik:

Hovedmålet blir å informere om Nordfjella, det norske fjelløkosystemet og kulturminner i fjellet (bl.a. fangstanlegg/dyregraver mv)

 

  • Være et informasjonssenter for Hallingskarvet nasjonalpark
  • Være et informasjonssenter for Nordfjella (lysbilder, brosjyrer, utstillinger med foto/kunst mv) – og ha et "blikk" for Hardangervidda, som jo henger naturlig sammen med Hallingskarvet og resten av Nordfjella
  • Være en møteplass og et kompetansesenter for ideer angående bevaring av det opprinnelige fjelløkosystemet med villrein, som Nordfjella ved siden av Dovre vel er det beste eksempel på. Jfr. nasjonale målsettinger om biomangfold
  • Være en tilsvarende møteplass og kompetansesenter for bærekraftig natur- og kulturbasert bygdeutvikling, som lokal matproduksjon
  • Være en naturbutikk (bøker, gevir, treprodukter mv)
  • Være et guidingsenter, rettet mot turister, psykisk utviklingshemmede, eldre, skoler, barnehager og andre. En kan se dette i sammenheng med at vi nå er inne i FNs utdanningstiår for bærekraftig utvikling (2005-2014)

 

Det vil være naturlig å samarbeide med Hol kommune, Hallingdal folkemuseum, Buskerud fylkeskommune og sentrale enheter som DNT, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og Innovasjon Norge. Andre mulige samarbeidspartnere vil være Stiftelsen Idébanken, Utdanningsdirektoratet og Norges Høgfjellsskole. Flere av institusjonene kjenner til ideen min.

Om senteret blir lokalisert til Østre Hol, kan Geilo-området i større grad framstå som en alpinlandsby og Hol kommunes inngang til Hardangervidda. Senterets plassering må ses i sammenheng med at det skal utvikle Hol kommune i bærekraftig retning, styrke næringslivet, være tilgjengelig for turister og fastboende, samt kanalisere ferdsel til beste for det særegne biomangfoldet i parken, som er av nasjonal interesse.                                                                             

- Ola Vaagan Slåtten
 
 

 
Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS