UPU i Hol står fast på tidlegare vedtak om brannsikring
Illustrasjonsfoto

UPU i Hol står fast på tidlegare vedtak om brannsikring

Tidlegare vedtak som kjent funne ugyldig av fylkesmsnnen fordi det var for dårleg grunngjeve. Det nye vedtaket har 13 punkt med grunngjeving
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 12.06.2020 14:53
Sist oppdatert : 12.06.2020 14:59

Utvalet delte seg i to fraksjonar, 3 frå Sp som ikkje ville gå for eit vedtak som godkjente tidlegare vedtak og H og Ap som ville halde fast på tidlegare vedtak, men med grundigare grunngjeving. Det siste fekk fleirtal med 4 mot 3 røyster

Behandling Senterpartiet fremmet forslag: Utvalg for plan og utvikling opphever delegert avslagsvedtak datert 13.02.19 (66/991 leilighetsbygg med underliggende parkering - Bakkestølvegen 81, Geilo, avslag endringssøknad). Utvalg for plan og utvikling fatter følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-5, annet ledd (tekniske krav) avslås søknad om endring av gitt tillatelse datert 28.01.19 fra Projekt Planung AS. Utvalget legger Sweco og administrasjonens vurdering og konklusjon av byggverkets brannprosjektering til grunn. Tomta skal ifølge reguleringsplanen benyttes til turistbedrift. Søknaden som er godkjent av kommunen omhandler ett næringsbygg med utleieleiligheter. Det at leilighetene seksjoneres og eies av flere privatpersoner vil ikke endre byggets status fra å være ett næringsbygg. Det vises videre til kommunestyrets vedtak i sak 5/14 den 26.03.2014, hvor området ligger i kjerneområdet for turistbedrifter på Geilo. Det er etter dette klart at leilighetene skal fremstå som utleieenheter (og ikke private fritidsenheter med utleiemulighet), dvs. «varme senger».

Arbeiderpartiet og Høyre fremmet forslag: Utvalg for Plan – og Utvikling opphever delegert vedtak datert 13.02 19 (66/ 991 leilighetsbygg med underliggende parkering – Bakkestøvegen 81, Geilo. , avslag endringssøknad.) Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 godkjennes søknad om endring av gitt tillatelse datert 28.01 fra Projekt Planun AS, med følgende begrunnelse:

1. tiltaket, leilighetsbygg for salg og utleie, er i tråd med gjeldene reguleringsplan, revidert 26.11 2008. Formål 3.1.1: Området kan benyttes til turistbedrift. Med turistbedrift menes utleiehytter, leiligheter / appartement for utleie og salg og hotell/ vertshus med tilhørende anlegg for utøvelse av ferie og fritidsaktiviteter.

2. Leilighetsbygget for salg og utleie er satt i risikoklasse 4 i henhold til Byggteknisk forskrift § 11-2. Utleie av leiligheter, inkludert varighet av utleie, er ikke regulert i Byggteknisk forskrift og medfører ingen endring i risikoklassen. side 10 av 32

3. Kompetansen ligger hos den som prosjekterer. I dette tilfelle Rambøll som har sentral godkjenning. Flere rådgivende firmaer støtter Rambølls brannkonsept.

4. Leilighetsbygget ligger nært Vestlia Resort (tvers over gårdsplassen) og gjør at det er kontinuerlig døgnvakt, samt at det utøves jevnlig helse, miljø , sikkerhetkontroll i byggverket. Brannalarmanlegget vil gi varsel til døgnbemannet resepsjon i Vestlia Resort.

5. Leilighetene er tilsluttet et felles bookingsystem. Noe som gjør at man til enhver tid vet hvor mange av leilighetene som er i bruk. Også hvem som bebor enhetene.

6. Bygget fremstår som meget lett å finne frem i. Beboeren vet intuitivt hvor en skal gå for å komme ut. Det er 6 leiligheter i hver etasje. Fellesgang er meget kort og leder rett frem til trappeløp. Det er ikke fellesarealer i bygget. Disse arealene inneholder ikke brennbare materialer eller møblering.

7. Av dokumenter tilhørende saken, kan man se at bygget har svært god brannsikkerhet. Hver leilighet er en egen branncelle. Dette for at en eventuell brann ikke skal spre seg til andre leiligheter eller rømningsveier. Bygget har heldekkende brannalarmanlegg som straks varsel brann direkte til brannvesenets sentral

8. Rømningsveier et godt merket og opplyst i form av ledelys. (Batteriback-up)

9. Sprinkelanlegget er meget bra. Betyr god brannsikkerhet.

10. Det er faktisk bruk som bestemmer brannkonseptet, ikke reguleringsplanen.

11. Utvalget viser til brannkonseptet utarbeidet av Rambøll. Der risikoklasse 4 og 6 er godt beskrevet.

12. Utvalget viser til Evakueringsplan for bygget – ref vedtak fra 13. juni 2019.

13. En henviser til Brannkonsept, Revisjon 5.

Votering Det ble stemt over forslag fra Senterpartiet mot forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Høyre ble vedtatt med 4 mot 3(Sp). Senterpartiet fremmet en mindretalls anke, saken blir lagt frem i Kommunestyret.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS