Meir GPS merking av rein i Nordfjellaområdet
Foto: Petter Braaten, SNO

Meir GPS merking av rein i Nordfjellaområdet

Inntil 15 villrein i Nordfjellaområdet i Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud skal utstyrast med GPS-sendarar i vinter. Kunnskap om kor reinen oppheld seg trengst for å hindre dyr i å trekke inn i område der skrantesjuke er påvist
Aktuelt
Knut Medhus
Publisert : 11.01.2019 16:44
Sist oppdatert : 11.01.2019 16:50

Vinteren 2016 vart skrantesjuke (CWD) for første gong påvist i Europa, på ein villrein i Nordfjella villreinområde. Året etter vart det bestemt at villreinflokkane i ein del av området, Nordfjella sone 1, skulle fellast for å hindre at sjukdommen får fotfeste i Noreg.

Vil hindre dyr i sjukdomssona

Sist vinter vart meir enn 1400 villrein skotne i Nordfjella sone 1. Området skal haldast fritt for villrein i minst fem år, før det kan friskmeldast og villreinstammen byggast opp att.

I Nordfjella sone 2, som ligg inntil sone 1, er det ikkje påvist skrantesjuke på villreinen. Mellom dei to sonene er det bygt gjerder og sett inn andre tiltak for å halde dyr ute frå sjukdomssona.

- GPS-merkinga er starta og dei fire første dyra vart merkte 9. januar. Arbeidet skjer i sone 2, i Raudafjell, og mellom Bergensbanen og riksveg 7, som er område dyra frå sone 2 ofte brukar. Merkinga vil gje oss kunnskap om korleis villreinen beveger seg, slik at vi kan forsøke å hindre at dei trekker inn i sjukdomssona, seier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet..

Tek prøver av dyra

Det er Miljødirektoratet som har fatta vedtak om merkinga som skal utførast av personell fra direktoratet sitt feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO). Merkinga vil skje så raskt det let seg gjere, og seinast innan 20. april.

- I samband med merkinga vil SNO ta blod- og lymfeprøver av dei aktuelle dyra for testing for skrantsjuke. Prøvene skal analyserast av Veterinærinstituttet, seier Morten Kjørstad, direktør i SNO.


Annonse:
ustekveikja


Publisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS